HIQA is an independent authority established to drive high-quality and safe care for people using our health and social care services in Ireland. Our role is to develop standards, inspect and review health and social care services and support informed decisions on how services are delivered. If you are focused, motivated and seeking a change in your career, then have a look at our current vacancies.

The Health Information and Quality Authority is an equal opportunities employer.

Excellence through people logo

Please note that we do not accept unsolicited CVs or respond to employment queries unrelated to advertised posts. Further information and the link to application forms is available below.

 • Financial, Planning, Analysis & Reporting Accountant (FPA&R) / Cuntasóir Airgeadais, Pleanála, Anailíse agus Tuairiscithe (FPA&R)

  Closing date

  Financial, Planning, Analysis & Reporting Accountant (FPA&R) 

  Location: Cork

  Closing Date: 5:00pm Monday 11 March 2024

  Grade: Engineer Grade II

  Tenure: Permanent

  HIQA is recruiting a Financial, Planning, Analysis & Reporting Accountant (FPA&R).

  The FPA&R Accountant will be responsible for working with HIQA’s business managers to collate, scrutinise and consolidate information in the production of HIQA’s financial budgets and reports/presentations. This process will involve the use of data modelling/systems (currently using Excel and Power BI), scenario planning and analysis, and generation of presentations for senior management use. They will also be responsible for the preparation of various monthly reports, presentations and analysis for senior management and HIQA Board.

  Click Here to Apply
   

  Cuntasóir Airgeadais, Pleanála, Anailíse agus Tuairiscithe (FPA&R)

  Suíomh: Corcaigh

  Dáta deiridh: 5:00pm Dé Luain 11 Márta 2024

  Grád: Innealtóir Grád II

  Tionacht: Buan

  Tá HIQA ag earcú Cuntasóir Airgeadais, Pleanála, Anailíse agus Tuairiscithe (FPA&R).

  Beidh an Cuntasóir FPA&R freagrach as oibriú le bainisteoirí gnó HIQA chun faisnéis a thiomsú, a scrúdú agus a chomhdhlúthú i dtáirgeadh bhuiséad airgeadais agus tuarascálacha/cur i láthair HIQA. Bainfidh an próiseas seo úsáid as samhaltú/córais sonraí (ag baint úsáide as Excel agus Power BI faoi láthair), pleanáil agus anailís chásanna, agus giniúint cur i láthair le haghaidh úsáid na bainistíochta sinsearaí. Beidh siad freagrach freisin as tuarascálacha míosúla éagsúla, cur i láthair agus anailís a ullmhú don bhainistíocht shinsearach agus do Bhord HIQA.

  Gairmeacha le HIQA (recruitisland.ie)

  #IJAdvantage

 • Project Lead, Cancer Care, National Care Experience Programme / Ceannaire Tionscadail ar Chúram Ailsem, An Clár Náisiúnta um Eispéiris Chúraim

  Location
  Cork, Dublin or Galway
  Closing date

  Project Lead, Cancer Care, National Care Experience Programme 

  Location:  Cork, Dublin or Galway

  Closing Date: 5:00pm Monday 4 March 2024

  Grade: Engineer Grade II

  Tenure: 1 x 10-month fixed term for immediate appointment 

  HIQA is recruiting a Project Lead, Cancer Care for its National Care Experience Programme.

  The National Care Experience Programme seeks to improve the quality of health and social care services in Ireland by asking people about their experiences of care and acting on their feedback. The National Care Experience Programme is a joint initiative by the Health Information and Quality Authority (HIQA), the Health Service Executive (HSE) and the Department of Health.

  The Project Lead will lead the development of a new survey of patients and their experiences with cancer services in Ireland and ensure that a survey is developed and prepared for delivery in a timely manner and meets the highest international standards of reliability, validity and survey design. 

  #IJAdvantage

  Ceannaire Tionscadail ar Chúram Ailsem, An Clár Náisiúnta um Eispéiris Chúraim 

  Suíomh: Corcaigh, Baile Átha Cliath agus Gaillimh

  Dáta deiridh: 5:00pm Dé Luain 04 Márta 2024

  Grád: Innealtóir Grád II

  Tionacht: 1 x Téarma Seasta 10 mí le haghaidh coinne láithreach

  Tá HIQA ag earcú Ceannaire Tionscadail ar Chúram Ailse dá Chlár Náisiúnta um Eispéiris Chúraim.

  Tá an Clár Náisiúnta um Eispéiris Chúraim ag lorg feabhas a chur ar cháilíocht na seirbhísí sláinte agus cúraim shóisialta in Éirinn trí cheist a chur ar dhaoine faoina dtaithí ar chúram agus gníomhú ar a n-aiseolas. Is comhthionscnamh é an Clár Náisiúnta um Eispéiris Chúraim ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA), Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus an Roinn Sláinte.

  Beidh an Ceannaire Tionscadail i gceannas ar shuirbhé nua a fhorbairt ar othair agus ar a n-eispéiris le seirbhísí ailse in Éirinn agus a chinntiú go ndéantar suirbhé a fhorbairt agus a ullmhú lena sheachadadh go tráthúil agus go gcomhlíonann sé na caighdeáin idirnáisiúnta is airde maidir le hiontaofacht, bailíocht agus dearadh suirbhé.

  Gairmeacha le HIQA (recruitisland.ie)